20 let onkologické léčby v Thomayerově nemocnici
Onkologická klinika v Thomayerově nemocnici si připomíná 20 let od svého vzniku.

Vznik a rozvoj kliniky – prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Onkologické oddělení TN vzniklo ve FTN ke dni 1. 1. 1992 díky úsilí doc. Abrahámové a pochopení tehdejšího ředitele, dr. Zelníčka. V dubnu toho roku byla otevřena lůžková část skládající se z 2-3 lůžkových pokojů, každý se sociálním zařízením, telefonem, rozhlasem a televizí. V té době existovaly jen 2 ambulance.
V prosinci 1993 byla otevřena Jednotka včasného záchytu karcinomu prsu vybavená tehdy moderním mamografem a sonografem. Byla kompletně zařízena Nadačním fondem. Byli jsme první v ČR, kteří v rámci grantu MZ ČR provedli pilotní projekt pro skrínink karcinomu prsu.
V roce 1994 byl uveden do provozu nový ambulantní trakt se stacionářem a 4 ambulancemi, v roce 1996 přestavbou části protiatomového krytu vznikla radioterapie, vybavená cesiovým a kobaltovým ozařovačem, týž rok byla otevřena i 4 - lůžková jednotka intenzivní onkologické péče ( JIOP). Ozařovací trakt byl v roce 2006 vybaven CT simulátorem, plánovací jednotkou a lineárním urychlovačem s výkonem 6 MeV, který nahradil již dlouhou dobu přesluhující ozařovač kobaltový. Od února 2006 jsou veškerá cytostatika připravována centrálně, v ústavní lékárně.
Od roku 2006 jsme byli součástí Komplexní onkologické skupiny Prahy a Středočeského kraje a od roku 2009 Komplexního onkologického centra spolu s FN Bulovka a Všeobecnou fakultní nemocnicí, což nám umožňuje indikovat a podávat finančně náročnou cílenou terapii nádorů biologickými přípravky. Máme dobře vybavenou rehabilitaci, která slouží zejména pacientkám po operaci prsu.
Naše Onkologická klinika je nedílnou součástí sítě Komplexních onkologických center, oprávněných k podávání nejnáročnější léčby. Naše Onkologické oddělení (nyní klinika) zcela vyhovuje příslušné vyhlášce MZ a úspěšně prošlo reakreditací, je i Centrem pro komplexní léčbu testikulárních nádorů s celorepublikovou působností.
V květnu 2010 jsme otevřeli nový stacionář pro ambulantní onkologickou terapii. Součástí projektu bylo i rozšíření a rekonstrukce lůžkového oddělení a onkologických ambulancí a vybudování nové místnosti pro pořádání seminářů a výuku mediků. Nové prostory umožňují oddělit pacienty přicházející na kontrolu od pacientů léčených chemicky nebo biologicky, což zkrátí čekací doby a zvýší naši celkovou kapacitu pro poskytování komplexní onkologické péče. Výsledkem přestavby prostor Onkologického oddělení je větší komfort a bezpečnost pro pacienty, lékaře a další zdravotnický personál. Ke komfortu nemocných přispělo i otevření centrální náběrové laboratoře.
Významným krokem k rozšíření našich služeb v oboru radiační onkologie byla výstavba nového radioterapeutického pavilonu a instalace druhého lineárního urychlovače a terapeutického rtg přístroje v roce 2011. Finance byly získány z Integrovaného operačního projektu fondů EU.
Onkologické oddělení se od 1. 1. 2012 stalo Onkologickou klinikou 1. LF UK.


Nadační fond onkologie pro 21. století
podporuje rozvoj onkologie v podmínkách Fakultní Thomayerovy nemocnice bezmála 20 let. Za získané finanční prostředky byla pro onkologické oddělení FTNsP zakoupena řadu přístrojů sloužících k diagnostice a léčbě nádorových onemocnění (mamograf, pojízdný rtg přístroj, EKG, třepačka aj.) a také k rehabilitaci nemocných během onkologické léčby a po ní ( lymfoven, lymfomasážní rukávy, masážní vodní lehátko aj.). Pravidelně pořádá odborná onkologicko-urologická a mammologická sympozia pro lékaře z celé České republiky. Podílí se na vydávání vědeckých publikací, informačních a zdravotně výchovných materiálů pro nejširší veřejnost. Každoročně pořádá společenský večer „Sebevědomí pro každý den“ s hodnotným uměleckým programem, vyvrcholením je vždy módní přehlídka, kde manekýnkami jsou pacientky Onkologického oddělení léčené pro karcinom prsu. Tyto nemocné nesou všem poselství o zdárném boji s chorobou a o nutnosti včasné diagnózy.
Číslo účtu Nadačního fondu onkologie pro 21. století je 0060798309/0800.

Výuka, vzdělávání a výzkumné projekty
Lékaři Onkologického oddělení FTN se podílejí na výchově nové generace odborníků – od roku 1995 zde probíhají odborné stáže a zkoušky posluchačů 1. lékařské fakulty UK včetně výuky studentů zahraničních. Jsme akreditováni pro postgraduální výuku v oboru klinická onkologie a podílíme se na tvorbě doporučení České onkologické společnosti pro léčbu onkologických onemocnění, zejména kapitol týkajících se maligních chorob urogenitálního systému.
Naše oddělení je garantem každoročního Onkologicko-urologického a mamologického sympózia ve spolupráci s Urologickou klinikou FN v Motole a Radioterapeuticko-onkologickým oddělením FN v Motole. Spolupořádá i každoroční Motolské onkologické dny, zaměření na problematiku gastrointestinálních malignit.
Lékaři z našeho oddělení se podíleli na řadě publikací pro odbornou i laickou veřejnost. Monografie z pera prof. MUDr. Jitky Abrahámové, DrSc. byly oceněny početnými cenami za přínos k lékařským vědám a osvětě v oblasti nádorových nemocí.

Rozvoj radioterapie – MUDr. Radek Zapletal
Radioterapie na Onkologickém oddělení začala být aplikována od roku 1995. Prostory určené pro radioterapii vznikly přestavbou části protiatomového krytu a oddělení bylo v té době vybaveno cesiovým a kobaltovým ozařovačem.
První lineární urychlovač byl instalován v roce 2006. Jedná se o přístroj Siemens Primus o energii 6 MeV, který byl umístěn rovněž v prostorách původního protiatomového krytu, což však mělo četné nevýhody, a to zejména v zimním období.
V roce 2009 získala FTNsP finanční prostředky z Integrovaného operačního programu  (IOP) Evropské unie pro podporu onkologické péče. S finanční spoluúčastí nemocnice se onkologické oddělení velice moderně dovybavilo.
V roce 2010 byl ve FTNsP právě z IOP instalován další nejmodernější ozařovač firmy Siemens - lineární urychlovač Siemens Artiste. Tento přístroj disponuje energií 6MeV a 18 MeV a jeho významnou výhodou je, že pomocí Cone Beam CT umožňuje využití radioterapie řízené obrazem (IGRT). Oba uvedené linerární urychlovače jsou schopny aplikovat dostupnou moderní léčbu technikou 3D konformní radioterapie. Samozřejmostí je i vybavení mnohalistovými kolimátory s možností kontroly správného nastavení pacienta na ozařovacím přístroji. V blízké budoucnosti se počítá s využitím technologie radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT), která umožní další snížení dávky záření na orgány v okolí nádoru.
Součástí modernizace pracoviště je též spuštění nového systému pro plánování radioterapie a nového verifikačního systému, který umožňuje kontrolovat správnost parametrů pro ozařování.
Dále byl pořízen nový přístroj pro rentgenovou terapii Gulmay určený především pro nenádorové indikace radioterapie. Je to léčba zářením bolestivých patních ostruh, artróz velkých kloubů (bolesti kyčlí, kolen) tenisových či golfových loktů a jiných zánětlivých nebo degenerativních chorob pohybového aparátu. Tuto léčbu je možné využít po vyčerpání ostatních možností léčby (obstřiky, magnetoterapie, ultrazvuková terapie). Rentgenová radioterapie se však může uplatnit i u onkologicky nemocných pacientů s povrchově uloženými nádory – například u nádorů kůže nebo v paliativní léčbě kožních metastáz.
Oba nejnovější přístroje (lineární urychlovač Siemens Artiste a přístroj pro rentgenovou radioterapii) byly instalovány do nově zrekonstruovaného pavilonu určeného pro radiační onkologii, který se nachází vedle pracoviště magnetické rezonance. Do tohoto pavilonu se z místa původního umístění přestěhoval i starší lineární urychlovač Siemens Primus. Nový pavilon radiační onkologie poskytuje nejen přívětivé prostředí pro pacienty, ale samozřejmě také i pro personál. Interiéry jsou po estetické stránce velmi dobře sladěny a do velké části budovy (včetně ovladoven urychlovačů) může pronikat příjemné denní světlo, což má jistě příznivý vliv na rozpoložení pacientů podstupujících zde náročnou léčbu. Každý pacient má vypracován individuální ozařovací plán, náš personál klade důraz na individuální přístup k pacientovi a snažíme se vyhovět jeho potřebám.
V současné době největší část pacientů ozařovaných v Thomayerově nemocnici tvoří muži podstupující radikální ozařovaní pro diagnózu karcinomu prostaty a ženy pooperačně ozařované pro karcinom prsu. Dále je možné na našem pracovišti léčit zářením pacienty s nádory plic, nádory zažívacího traktu (karcinom jícnu, karcinom žaludku, karcinom konečníku), ostatní urologické nádory (karcinom močového měchýře, nádory varlat), nádory mozku a některá další nádorová onemocnění. S plánovanou další modernizací pracoviště bude možné spektrum těchto diagnóz dále rozšířit. V případech, že to je z lékařského hlediska indikováno, kombinujeme léčbu zářením s dalšími léčebnými metodami – chemoterapií, hormonální, biologickou a podpůrnou léčbou. V současnosti se radioterapie na Onkologické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice řadí k nejmodernějším zařízením svého druhu v České republice.

Tisková zpráva TN, 12.4.2012, Mgr. Martina Štanclová